Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.nabytekpaul.cz

Prodávající a provozovatel internetového portálu:

Paul Unie s.r.o.
Libušina 2154, Teplice, 41501, Česká republika
IČ: 28508564, DIČ: CZ28508564
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka C 146712, vedeném u Městského soudu  v Praze
Odpovědná osoba: Leo Paul
Telefon: +420 606 712 008
E-mail: prodej@nabytek-paul.cz

 

 

 

Čl. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako „zákazník“ či „spotřebitel“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu dostupného na webové stránce www.nabytekpaul.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.
 2. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu (viz níže) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaného jako „kupující - spotřebitel“), tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označovaného jako „kupující - podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího - podnikatele.
 4. Internetové akce začínají prvním dnem akce v 00:00 hod. a končí posledním dnem ve 23:59 hod.

Čl. II
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Uzavření kupní smlouvy
  Kupující může realizovat koupi zboží z internetového obchodu od prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky - objednávkového formuláře dostupného v internetovém obchodě. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje provést odesláním potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky kupujícímu na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího. Kupující souhlasí s uvedenými rozměry a designem objednaného zboží. Kupní smlouva musí být v písemné formě, stejně jako její změny a dodatky. Kupní smlouva nebo faktura vystavena na základě Kupní smlouvy slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých údajů a náležitostí předepsaných v objednávkovém formuláři, včetně e-mailové adresy kupujícího, na kterou mu bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky. Osobní údaje, které uvede kupující v objednávkovém formuláři, jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 4. Fotografie zboží v internetovém obchodě
  Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě. Upozorňujeme na možnou odchylku barevnosti látky, která se může lišit od vzoru v obvyklé toleranci. Tato odchylka není důvodem k reklamaci.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 6. Souhlas kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku
  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 7. Právo prodávajícího zrušit objednávku
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.
 8. Storno objednávky
  Pokud provede kupující storno objednávky do 24 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat elektronicky na emailovou adresu prodej@nabytek-paul.cz, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutno uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.

 

Čl. III
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Způsob úhrady si kupující zvolí při zadávání objednávky v objednávkovém formuláři. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

            a) V hotovosti při převzetí zboží na některé z našich prodejen

            b) V hotovosti při převzetí zboží od našeho dopravce, popř. od přepravní společnosti 

            c) Převodem na bankovní účet prodávajícího vedený v Československé obchodní bance a.s. číslo účtu: 225391225/0300.
                Jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo objednávky. Takto uhrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího
                připsána do 5 dnů od uzavření objednávky. Pokud nebude kupní cena uhrazena v této lhůtě, prodávající objednávku stornuje bez náhrady.       

            d) Formou splátek za podmínek uvedených viz Splátkový prodej

      2.  Zálohy na zboží či jiné obdobné platby před dodáním zboží nejsou ze strany prodávajícího ve většině případů požadovány. Pokud by se jednalo o velmi                       atypické zboží nebo zboží vyrobené (upravené) na míru zákazníkovi, může prodávající požadovat po zákazníkovi zálohu na takto upravené zboží.

      3.  Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel
           pro získání zboží zaplatit. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním 
           zboží (poštovné, dopravné) ve výši uvedené v čl. IV. odst. 4 těchto obchodních podmínek, není-li dohodnuto jinak. V případě, 
           že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Čl. IV
DODACÍ PODMÍNKY

 1. Většina zboží je dodávána v demontovaném stavu. K vybranému zboží dodávanému v demontovaném stavu je možné doobjednat montáž zboží. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s montáží zboží.
 2. Dodací doba
  Běžná dodací doba je vždy uvedena u konkrétního zboží i v produktové kartě. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Pokud je uvedeno zboží skladem, je dodací lhůta do 14 pracovních dnů. Pokud si ke zboží zvolíte jednu z našich služeb (výnos, montáž nebo ekologickou likvidaci) termín doručení se automaticky prodlouží.  Zboží na objednávku do 6 týdnů, není-li uvedeno jinak. V případě dodání do 14 dnů, je nutno počítat s tím, že se jedná o 14 dnů pracovních.
 3. Místo dodání zboží
  Zboží bude kupujícímu doručeno na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři nebo si jej v případě osobního odběru vyzvedne na naší provozovně, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.
 4. Náklady na dodání zboží
  Osobní odběr na kterékoli naší provozovně je zcela zdarma. Ceník za naši dopravu je dostupný viz Doprava. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. V případě dopravy zboží do bytu kupujícího, zajistí kupující průchodnou přístupovou cestu, zejména průchodnost dveří apod.
 5. Opakované doručování
  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Název zboží
  Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.
 7. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem
  Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu, příp. v kupní smlouvě a oznámit co nejdříve tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu reklamace@nabytek-paul.cz. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
 8. Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží před montáží
  Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat kvalitu dodaného zboží vč.skel a zrcadel, zda je zboží v odpovídajícím barevném provedení a materiálu (upozorňujeme na možnou odchylku barevnosti látky, která se může lišit od vzoru v obvyklé toleranci – tato odchylka není důvodem k reklamaci) a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu reklamace@nabytek-paul.cz. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

Čl. V
PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující - spotřebitel právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 
 2. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.
 3. Formulář pro odstoupení od smlouvy
  Odstupuje-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného viz níže, na emailovou adresu reklamace@nabytek-paul.cz  nebo písemně v provozovně prodávajícího na adrese Paul Unie s.r.o., Libušina 2154, 415 01 Teplice. Při odstoupení je kupující – spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a informovat o odeslání zboží prodávajícímu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.
 4. Vrácení zboží
  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se kupující – spotřebitel neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu: Paul Unie s.r.o., Libušina 2154, 415 01 Teplice, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. S vrácením kupní ceny zboží dle odst. 5 tohoto článku je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v originálním obale a neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 5. Vrácení peněžních prostředků
  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku je prodávající povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informováni o rozhodnutí kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak.
 6. Náklady spojené s vrácením zboží
  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího – podnikatele.
 8. Jaké zboží nelze vrátit vůbec? 

  možnost odstoupit od kupní smlouvy se ze zákona nevztahuje:

  na zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

Čl. VI
PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Čl. VII
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a postupu v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího dostupného níže a příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.
 3. Jakost při převzetí zboží
  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající   nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Čl. VIII
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 2. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
 3. Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 4. Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným elektronicky na adresu prodej@nabytek-paul.cz, nebo písemně na adresu Paul Unie s.r.o., Libušina 2154, 415 01 Teplice.
 5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu prodej@nabytek-paul.cz, telefonicky nebo písemně na adresu Paul Unie s.r.o., Libušina 2154, 415 01 Teplice.
 6. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání přepravci za účelem bezproblémového doručení zásilky).
 7. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 8. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 9. Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník změnit na základě požadavku zaslaného elektronicky na adresu prodej@nabytek-paul.cz, nebo písemně na adresu Paul Unie s.r.o., Libušina 2154, 415 01 Teplice.
 10. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 11. Prodávající sdílí s vybranými třetími subjekty některé osobní informace kupujícího - se subjekty zajišťujícími průzkum zákaznické spokojenosti (spol. Heureka a Favi). které má však zákazník právo odmítnout, a to v posledním kroku uzavření objednávky.

Čl. IX
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

   1. Platforma ADR

Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

   2. Platforma ODR

Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Čl. X
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu a platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 2. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.
 5. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodej@nabytek-paul.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 Platnost Obchodních podmínek a Reklamačního řádu od 1.9.2015

Oznámení o odstoupení od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě

Adresát:

Paul Unie s.r.o.
Libušina 2154, Teplice 41501, Česká republika
IČ: 28508564, DIČ: CZ28508564
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka C 146712, vedeném u Městského soudu  v Praze
Odpovědná osoba: Leo Paul
Telefon: +420 606 712 008
E-mail: prodej@nabytek-paul.cz

 

Odstupuji od smlouvy č.: * ………………………. v zákonné 14 denní lhůtě. Zboží má kompletní příslušenství, které bylo dodáno prodávajícím spolu s ním.

Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinný údaj):

 

 

* Datum objednání:         

* Datum dodání: 

* Jméno a příjmení spotřebitele:

* Adresa spotřebitele:

* Číslo účtu pro vrácení peněz:

* Telefon:

* E-mail:

* Datum:

* Podpis:

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Reklamační formulář ke stažení:

Formulář Excel  Formulář PDF