Reklamační řád

Prodávající a provozovatel internetového portálu:

Paul Unie s.r.o.
Libušina 2154, Teplice, 41501, Česká republika
IČ: 28508564, DIČ: CZ28508564
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka C 146712, vedeném u Městského soudu  v Praze
Odpovědná osoba: Leo Paul
E-mail: reklamace@nabytek-paul.cz  

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ ZDE:

Formulář Excel 

Formulář PDF

Uživatelská příručka

 Postup reklamace:

1. Vyplnit reklamační formulář 

2. Přiložit fotografii s přesným zaškrtnutím na montážním plánku nebo přímo fotografii zboží celého a místa kde je reklamace potřebná

3. Vše poslat na E-mail: reklamace@nabytek-paul.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tento Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat v případě uplatňování práva kupujícího z vad zboží (dále též „reklamace“) pořízeného od prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu dostupného na webové stránce www.nabytekpaul.cz (dále jen „internetový obchod“). S tímto reklamačním řádem má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na něj dostatečně předem upozorněn.
 3. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 4. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaného jako „kupující - spotřebitel“), tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označovaného jako „kupující - podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího - podnikatele.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 1. Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v reklamační době, resp. v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

 

II.
OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

 1. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží
  Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu, příp. v kupní smlouvě a nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu: reklamace@nabytek-paul.cz. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
 2. Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží.
  Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat kvalitu dodaného zboží vč.skel a zrcadel, zda je zboží v odpovídajícím barevném provedení a materiálu (upozorňujeme na možnou odchylku barevnosti látky, která se může lišit od vzoru v obvyklé toleranci – tato odchylka není důvodem k reklamaci) a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu: reklamace@nabytek-paul.cz. Poškozené zboží nemontujte. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 3. Záruční list
  Ke každému zboží je přikládána Kupní smlouva nebo faktura, která může sloužit jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem Kupní smlouvy. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.
 4. Podání reklamace
  Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 
 • Vyplněním reklamačního formuláře (viz Reklamační formulář ke stažení na konci Obchodních podmínek) a zasláním na e-mailovou adresu reklamace@nabytek-paul.cz
 • Poštou doporučeným psaním na adresu Paul Unie s.r.o., Libušina 2154, 415 01 Teplice.
 • Osobním doručením.
 1. Podklady pro posouzení reklamace
  Kupujícímu je povinen uvést a dodat:
 • Jméno, příjmení kupujícího,
 • Telefonní kontakt a e-mail kupujícího,
 • Číslo objednávky,
 • Popis závad,
 • Uplatňovaný nárok (návrh řešení),
 • Číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,
 • Detailní fotografie poškození,
 • Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list).

Za účelem správného popisu závad je kupující povinen při popisu závady uvádět označení jednotlivých součástí zboží dle montážního návodu, v případě, že je ke zboží přiložen.

 1. Povinnost kupujícího poskytnout součinnost
  Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že kupující nedodá požadované podklady, neposkytne součinnost prodávajícímu a prodávající tak nebude schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem.
 2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

 

III.
JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

IV.
UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM

 1. Lhůty pro uplatnění reklamace

  Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. To se však netýká:
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.


Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Vada se objeví v průběhu šesti měsíců od převzetí

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V takovém případě nemusí kupující – spotřebitel prokazovat, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě.

Vada se objeví po uplynutí šesti měsíců od převzetí

Projeví-li se vada po uplynutí lhůty šesti měsíců, je na kupujícím - spotřebiteli, aby prokázal, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě. 

 1. Nároky z vad
  Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. III. tohoto Reklamačního řádu, může kupující – spotřebitel požadovat
 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti
 • není-li to možné, může kupující – spotřebitel odstoupit od smlouvy
 • je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.


Přiměřená sleva

Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

Opakovaný výskyt vady a větší počet vad 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 1. Postup při reklamaci

  Kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu Paul Unie s.r.o., Libušina 2154, 415 01 Teplice.
  Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zbožíKe každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

  Písemné potvrzení o uplatnění reklamace 

  Uplatňuje-li kupující – spotřebitel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje.

  Lhůta pro vyřízení reklamace

  Je-li kupující – spotřebitel, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím - spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující – spotřebitel nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle čl. II. odst. 6 tohoto Reklamačního řádu, po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto Reklamačním řádem.

  Vyřízení reklamace

  Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího – spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího – spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující – spotřebitel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující – spotřebitel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Náklady reklamace

  Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.
 2. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího – podnikatele.

V.
UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM - PODNIKATELEM

 1. Lhůty pro uplatnění reklamace

  Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) pouze za předpokladu, že se na reklamační lhůtě obě strany dohodly před uzavřením Kupní smlouvy. I v případě, že reklamační lhůta je předem sjednána, nelze reklamaci uplatňovat:
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.


Lhůta pro uplatnění reklamace, pokud byla před uzavřením Kupní smlouvy sjednána, začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 1. Projeví-li se vada v průběhu lhůty, pokud byla před uzavřením Kupní smlouvy sjednána, pro uplatnění reklamace pro kupujícího – podnikatele, je na kupujícím - podnikateli, aby prokázal, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
 2. Nároky z vad
  Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. III. tohoto Reklamačního řádu, může kupující – podnikatel požadovat
 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – podnikatel požadovat jen výměnu součásti
 • bezplatné odstranění vady.
 1. Postup při reklamaci
  Kupující - podnikatel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu Paul Unie s.r.o., Libušina 2154, 415 01 Teplice.

  Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – podnikatel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

  Je-li kupující – podnikatel, reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím - podnikatelem, pokud se prodávající s kupujícím – podnikatelem nedohodnou na jiné lhůtě.

  Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího – podnikatele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího – podnikatele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující – podnikatel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující – podnikatel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti.

  Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) nese kupující – podnikatel sám.

Zboží, které nám vracíte nebo reklamujete, odešlete na doručovací adresu: 

Paul Unie s.r.o., Libušina 2154, 415 01 Teplice

Prosíme o sdělení termínu odeslání zboží. Zboží bude našimi pracovníky převzato a zkontrolováno.